Wat is Asbestose?

Asbestose of asbestziekte wordt ook stoflong genoemd. Het is een longziekte die wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. Bij inademing kunnen de kleine asbestvezels zich nestelen in de longen en leiden tot littekenweefselvorming in de longen en longvlies (pleura). Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen en kan uiteindelijk leiden tot chronische ademhalingsstoornissen en hartproblemen.

Asbestose kan zich ontwikkelen na langdurige blootstelling aan asbestvezels, zoals bijvoorbeeld bij werknemers in de asbestindustrie. Maar komt ook voor bij mensen die in contact komen met asbestvezels in gebouwen of huizen waar asbest aanwezig is. De symptomen van asbestose ontwikkelen zich vaak langzaam en omvatten onder andere kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, vermoeidheid en gewichtsverlies. Asbestose maakt de longen immers stijver en minder elastisch. Ademhalen lukt dan niet meer zo vlot. De zuurstof kan moeilijker doorheen de wand van de longblaasjes geraken.

Er is momenteel geen remedie voor asbestose en de behandeling richt zich op het verminderen van de symptomen en het voorkomen van verdere schade aan de longen. Het belangrijkste is dan ook om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen om zo het risico op het ontwikkelen van asbestose en andere asbestgerelateerde ziekten te verminderen.

Asbestose is gelukkig niet overdraagbaar van persoon op persoon.

Naast asbestose, bestaan ook nog volgende asbestziektes (longziektes) - pleurale plaques - exsudatieve pleuritis - diffuse pleuraverdikking en uiteraard asbestkanker

Wanneer kan je asbestose krijgen?

Asbestose komt alleen voor bij mensen die zeer lang werden blootgesteld aan asbest (Sommige mensen denken dat ze na het inademen van slechts één vezel al kanker kunnen krijgen. Dit is echter een beetje overdreven)

Enkel zeer belangrijke en langdurige blootstellingen aan asbest, die zich vandaag normalerwijze niet meer voordoen, kunnen deze ziekte dus veroorzaken. Nieuwe gevallen zijn zeldzaam en zijn veel minder ernstig dan in het verleden. In feite zien we de ziekte alleen bij personen die in het verleden beroepshalve met asbest hebben gewerkt. Daarom moeten mensen die in hun beroep te maken hebben met asbest altijd extreem voorzichtig en zorgvuldig te werk gaan.

Mensen die deze ziektes door asbest hebben gekregen, hebben vaak een hoge concentratie vezels ingeademd. Dit gebeurt sneller in binnenruimtes dan in de buitenlucht, omdat de lucht binnen simpelweg compacter is. Mensen die af en toe asbestvezels inademen hoeven zich meestal niet direct zorgen te maken.

Samengevat:

 • Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de heersende inzichten niet gevaarlijk.
 • Het gevaar neemt af naarmate het aantal ingeademde vezels (= de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
 • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan een dragermateriaal (zoals niet-verweerd asbestcement) kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.

Symptomen en behandeling asbestose

Asbest is een “trage” ziekte. De termijn tussen blootstelling en ziekte kan soms tientallen jaren duren. Symptomen zijn kortademigheid, hoesten, grauwe gelaatskleur, vermagering, enz. Heeft soms een dodelijke afloop.

Er bestaat geen behandeling voor een beginnende asbestose en er bestaan ook geen middelen om de evolutie van de ziekte te vertragen. De behandeling bij gevorderde asbestose is louter erop gericht om de symptomen te verlichten. Een beginnende asbestose kan niet worden vastgesteld met een gewone radiografie van de borstkas, enkel met een CT-scan. Herhaaldelijke CT-scans gaan gepaard met een belangrijke blootstelling aan X-stralen, die schadelijk zijn en het risico op kanker verhogen. Daarbij komt dat asbestose zich enkel kan ontwikkelen bij personen met een belangrijke blootstelling aan asbest. Vroegtijdige opsporing, als die al nut zou hebben, zou enkel verantwoord zijn bij personen met een zware blootstelling.

Asbestose erkend als beroepsziekte

In 1953 werd asbestose “beperkt” toegevoegd aan de lijst van beroepsziektes en in 1969 “uitgebreider” aan de lijst van erkende beroepsziektes.

Vroeger kwam de ziekte heel vaak voor. Momenteel is het aantal nieuwe gevallen aanzienlijk gedaald.

Tot enkele jaren geleden stond de teller op 1251 asbestslachtoffers, meer dan het dubbele van het jaarlijkse aantal verkeersdoden in België. Het cijfer is wellicht een onderschatting: het aantal gevallen van asbestgerelateerde strottenhoofd- en eierstokkankers zijn nog niet meegeteld. Bij de diagnose van kanker is het immers moeilijk om asbest aan te duiden als oorzaak.

Schadevergoeding via Asbestfonds

Bent u getroffen door door asbestose? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Alle info over het Asbestfonds en de schadevergoedingen (inclusief voorwaarden), kan u nalezen op onze pagina over het Asbestfonds.

asbestfonds

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: