Asbest op school

In een hele hoop scholen is nog asbest aanwezig. Daarom werd een steekproef van 300 scholen onderzocht om te kijken hoe groot het risico nu eigenlijk was. Hieruit bleek dat er meer dan 5.000 ton asbest aanwezig was in de schoolgebouwen. Hoewel er geen acuut gevaar is voor de gezondheid van de leerlingen en het schoolpersoneel, werd toch een protocol asbestafbouw opgesteld. Dit biedt ondersteuning aan de scholen. Het protocol is maximaal gericht op ontzorgen en financieel ondersteunen. Sinds 6 juli 2018 is dit protocol uitgebreidt naar alle scholen in Vlaanderen. Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding en internaat in Vlaanderen kan een beroep doen op subsidies van OVAM om asbest op school systematisch te verwijderen.

Meer info over de subsidies voor scholen lees je hier.

De wetgeving rond asbest in de context van arbeidsbescherming is opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia - Titel 3.- Asbest van de Codex bepaalt hoe er wordt omgegaan met het aanwezige asbesthoudende materiaal.

Meer info vindt u terug op de website van de FOD WASO.

Daarnaast is er het KB van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). Deze reglementering verbiedt de verkoop en het gebruik van asbesthoudende materialen en regelt de etikettering ervan.

Een school is in de eerste plaats betrokken als werkgever (van leerkrachten en eventueel van technisch personeel en aannemers). Deze wetgeving handelt niet expliciet over de leerlingen van een school, maar de school draagt uiteraard ook een belangrijke verantwoordelijkheid t.o.v. hun welzijn en veiligheid..

Bij het verwijderen van asbesthoudende toepassingen:

Volgens de huidige reglementering is er nog geen verplichting om asbest te verwijderen, tenminste zo lang er geen gevaar voor blootstelling is. Dat neemt niet weg dat het zinvol kan zijn om het asbest nu te verwijderen, als dat op een eenvoudige manier kan.

Sinds 6 juli 2018 is het protocol asbestverwijdering bij scholen van kracht. Dit protocol is gericht op ontzorgen én financieel ondersteunen.

Bent u getroffen door door asbestose? Dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een schadevergoeding van het Asbestfonds, een onderdeel van het Fonds voor de beroepsziekten.

Ook wie niet voor zijn beroep werd blootgesteld aan asbest kan een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld huisgenoten van iemand die met asbest werkte, omwonenden van een asbestverwerkend bedrijf of simpelweg: alle inwoners van België.

Alle info over het Asbestfonds en de schadevergoedingen (inclusief voorwaarden), kan u nalezen op onze pagina over het Asbestfonds.

asbestfonds

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: