Bescherming werknemers tegen asbest

De bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest 

In 2005 werd het op de markt brengen en het gebruik van asbest verboden. Vandaar dat blootstelling aan asbest vandaag de dag voornamelijk plaatsvindt tijdens werkzaamheden zoals schoonmaak, reparatie, verwijdering, renovatie en het slopen en storten van asbesthoudende materialen.

Deze materie wordt geregeld door titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex over het welzijn op het werk.

Als uit de inventaris blijkt dat er inderdaad asbesthoudend materiaal aanwezig is, dan wordt er een beheerprogramma opgesteld. Uit dit beheerprogramma moet duidelijk blijken wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren en hoe de blootstelling van de werknemers zo laag mogelijk gaat gehouden worden.

Verbodsbepalingen

Er wordt verwezen naar het verbod op het op de markt brengen en het gebruik van asbest. Momenteel is dit verbod opgenomen in bijlage XVII van de Europese REACH verordening.

Verder wordt het gebruik van snel draaiende mechanische werktuigen en hogedrukreinigers expliciet verboden.

Risicobeoordeling

De risicobeoordeling wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van titel 2 betreffende de kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van boek VI van de codex. Dit houdt o.a. in dat de gevaren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers worden geïdentificeerd, de risico's worden bepaald en geëvalueerd, en dat de aard, mate en duur van de blootstelling wordt bepaald.

Metingen

Uit de risicobeoordeling kan blijken dat metingen vereist zijn. Die metingen worden verricht door daartoe erkende laboratoria, volgens een welbepaalde norm (NBN T96-102).

Algemene maatregelen bij blootstelling aan asbest

Bij blootstelling aan asbest worden steeds de volgende maatregelen getroffen:

 • melding van de blootstelling aan de toezichthoudende ambtenaar en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
 • het opstellen van een register van blootgestelde werknemers;
 • het uitvoeren van een gezondheidstoezicht op de blootgestelde werknemers;
 • het verstrekken van informatie aan de werknemers vóór de aanvang van de werkzaamheden;
 • het verschaffen van een specifieke opleiding aan de blootgestelde werknemers;
 • het nemen van algemene technische preventiemaatregelen: o.a. het vrijkomen van asbestvezels verhinderen of alleszins beperken, het aantal blootgestelde werknemers beperken, e.d.

Maatregelen bij sporadische werkjes met zeer beperkte blootstelling

Voor bepaalde werkjes die een sporadisch karakter hebben en waarvoor uit de risicobeoordeling blijkt dat de blootstelling zeer beperkt zal zijn, gelden sommige van de bovengenoemde maatregelen (waaronder melding, opstellen van een register, gezondheidstoezicht) niet.

Maatregelen bij herstel- en onderhoudswerken waar de grenswaarde kan overschreden worden

Bij herstel- of onderhoudswerkzaamheden waarbij verwacht wordt dat ondanks preventieve technische maatregelen, de grenswaarde kan overschreden worden, worden bijkomende maatregelen opgelegd.

Eén van deze bijkomende maatregelen is het opstellen van een werkplan. Dit werkplan ligt ter inzage op de plaats waar de werken worden uitgevoerd.

Maatregelen bij sloop- en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudende materialen

Sloop- en verwijderingswerken kunnen met behulp van één van de onderstaande drie technieken worden uitgevoerd:

 1. de techniek van eenvoudige handelingen;
 2. de couveusezak methode;
 3. de methode met de hermetisch afgesloten zone.

De keuze van de toe te passen techniek hangt o.a. af van de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en met de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid.

De twee laatste technieken mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe erkende ondernemingen.

Voor elk van deze technieken worden de voorwaarden waaronder ze gebruikt mogen worden en de specifieke preventiemaatregelen uitvoerig beschreven.

De opleiding van werknemers, belast met sloop- en verwijderingswerken van asbest, is uitgebreider dan de standaardopleiding.

Verbod op installatie van zonnepanelen op asbestcementen daken

Een asbest bevattende dakconstructie omvormen tot drager voor zonnepanelen, waarbij de integriteit van het asbestcement wordt aangetast, en er dus zeker een blootstelling plaatsvindt bij de installateurs en later mogelijk ook bij reparateurs, druist volledig in tegen de principes van titel 3 van boek VI van de codex, en wordt dus impliciet verboden door deze titel.

Blootstelling aan asbestvezels, afkomstig van asbest bevattende voorwerpen, die vóór het in werking treden van het asbestverbod geïnstalleerd en/of in bedrijf waren, moet immers steeds worden vermeden of, indien dat niet mogelijk is, worden geminimaliseerd. Werkzaamheden die doelbewust op asbest bevattende materialen gericht zijn, moeten dus steeds tot doel hebben de blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te beperken (op korte termijn door het bijvoorbeeld te fixeren, in te kapselen, te onderhouden om de integriteit ervan te behouden, of op lange termijn door het te verwijderen) of het materiaal te identificeren (monsterneming van het materiaal).

"Asbestos-free" en "Asbestos-safe" certificaten

De uitreiking aan werkgevers van certificaten "Asbestos-free" en "Asbestos-safe" is een privé-initiatief dat geen enkele reglementaire grond heeft in het kader van het welzijn op het werk, meer bepaald titel 3 van boek VI van de codex.

Dergelijke certificaten, uitgereikt door laboratoria die door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend zijn voor de bepaling van asbest in omgevingslucht en in materiaal, worden derhalve niet gedekt door de toegekende erkenning.

Deze certificaten kunnen geenszins de verslagen vervangen van de metingen uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van titel 3 van boek VI van de codex en die de erkende laboratoria aan hun opdrachtgevers dienen ter beschikking te stellen.

Werkgevers kunnen door het voorleggen van dergelijke certificaten zich evenmin onttrekken van hun inventarisatieverplichting van het asbest op de werkplek.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over titel 3 van boek VI van de codex, zie de vragen en antwoorden.

 

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk 

Bedrijven en werkgevers

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van asbest. De codex Welzijn op het werk somt de maatregelen op die u moet nemen, met name op het gebied van:

 • de inventarisatie van asbest;
 • het beheer van asbest;
 • de juiste verwijderingsmethodes;
 • opleidings- en erkenningsvoorwaarden.

De regionale externe directies van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voeren inspecties uit om te controleren of u de verplichtingen naleeft.

Asbesttoepassingen veilig beheren

Risicoanalyse

Op basis van de asbestinventaris vindt er een risicoanalyse plaats: een inschatting van de aard, de mate en de duur van de blootstelling van uw werknemers aan het aanwezige asbest. De risicoanalyse dient op haar beurt als input voor een beheersplan. Dat plan lijst de maatregelen op die u als werkgever moet nemen om:

 • het asbest veilig te beheren (preventiemaatregelen);
 • het asbest te verwijderen (werkplan).

Het beheersplan moet op basis van periodieke inspecties worden geactualiseerd en finaal voorgelegd worden aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk. De volgende instanties moeten ook hun advies geven over het plan:

 • de preventieadviseur arbeidsveiligheid;
 • de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
Inhoud beheersplan

Een beheersplan moet altijd de volgende onderdelen bevatten:

 • een beoordeling van de toestand van het aanwezige asbest en de asbesthoudende materialen. Die beoordeling moet minstens één keer per jaar gebeuren via een visuele inspectie.
 • de preventiemaatregelen nodig om het asbest veilig te beheren.
 • de maatregelen nodig om asbesttoepassingen in slechte staat of waar werknemers het kunnen beroeren of beschadigen te verwijderen, en de werkplanning die daarbij hoort.

Preventieve of definitieve maatregelen

Preventieve maatregelen

Zijn er beschadigde of risicovolle asbesttoepassingen ontdekt in uw bedrijfsgebouw? Neem dan één van deze preventieve maatregelen voor u het asbest laat verwijderen:

 • Fixeer de toepassing met een fixeermiddel.
 • Kapsel het asbest tijdelijk in.
 • Verzegel de ruimte.

Opgelet: deze maatregelen zijn enkel geschikt als kortetermijnoplossing. U kunt asbesttoepassingen in slechte staat beter zo snel mogelijk vervangen. Hoe slechter de staat van de toepassing, hoe duurder het immers wordt om het asbest te verwijderen. De Vlaamse regering wil stelselmatig alle asbesthoudende materialen in slechte staat in alle Vlaamse gebouwen verwijderen tegen 2034 en uiterlijk 2040.

Asbest (laten) verwijderen

Wilt u asbesthoudende materialen in uw bedrijfsgebouw (laten) verwijderen? De toestand en aard van de asbesttoepassing bepalen wie het asbest mag wegnemen en hoe dat moet gebeuren. Overleg hierover met de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in uw onderneming.

Uw eigen werknemers

Uw werknemers mogen sommige onderhouds- of verwijderingswerken zelf uitvoeren, op voorwaarde dat het gaat om zogenaamde sporadische handelingen. Dat zijn werkjes die maar af en toe moeten gebeuren en waarbij de blootstelling aan asbest zeer beperkt blijft:

 • korte onderhoudsactiviteiten van hechtgebonden asbesttoepassingen waarbij geen asbestvezels kunnen vrijkomen;
 • niet-beschadigde asbesttoepassingen verwijderen waarvan de asbestvezels stevig zijn ingekapseld in cement of in een ander materiaal, zonder ze stuk te maken;
 • asbesthoudende materialen in goede staat inkapselen en omhullen;
 • Luchtmetingen uitvoeren of stalen nemen om te controleren of een bepaald materiaal asbest bevat.

Voor deze sporadische werkjes gelden de meldingsplicht, de registerplicht en het gezondheidstoezicht niet.

Een gewone aannemer eenvoudige handelingen

Voor sommige asbesttoepassingen kunt u een beroep doen op een aannemer wiens medewerkers een jaarlijks opleidingsattest hebben voor de techniek van de ‘eenvoudige handelingen’. Om die techniek te mogen uitvoeren, moeten aannemers en/of werknemers aan enkele verplichtingen voldoen:

 • een jaarlijkse opleidingsplicht
 • een meldingsplicht
 • een registerplicht
 • een jaarlijkse gezondheidscontrole.

Ondersteuning en subsidies

De Vlaamse overheid biedt bedrijven ondersteunende maatregelen en subsidies aan om de asbesttoepassingen in hun bedrijfsgebouwen stelselmatig te verwijderen. Een greep uit het aanbod:

 • subsidies voor de ophaling van asbestcement (KMO, land- en tuinbouw);
 • incentives om te investeren in leegstaande of verwaarloosde gebouwen;
 • Ondersteuning bij de heraanleg van een asbestdak (landbouw).

De OVAM wil de komende jaren verder ondersteuning op maat laten uitwerken. Ze zal hiervoor samenwerken met de betrokken bedrijfsfederaties en de beherende departementen. Het doel is om ook te kijken naar de ondersteuning van asbestverwijdering, gecombineerd met energetische ingrepen zoals het plaatsen van dakisolatie of zonnepanelen.

Overheden

Voor lokale besturen en voor scholen bestaat specifieke ondersteuning van de OVAM. Hieronder vindt u alle relevante informatie terug.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: