Overzicht premies, subsidies en voorwaarden voor het verwijderen van asbest (2023)

Laatste versie 10.03.2023

Sedert 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen, tuin -en landbouwbedrijven, ondernemingen en zorginstellingen.

Kies hier over welke premies u meer wil weten:

Premie en subsidie 2023 voor verwijderen van asbest voor particulieren

De premie hiervoor bedraagt 8 euro per vierkante meter en kan je aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Komen in aanmerking voor de premie:

 • elke particulier die zijn gevel isoleert (ook spouwmuur telt mee) en tegelijk ook de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen.
 • elke particulier die zijn dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien en/of het asbesthoudend onderdak laat verwijderen. Dat kan gaan om asbestleien, asbest golfplaten enz…
 • geldt zowel voor residentiële als niet residentiële gebouwen

Deze premie komt bovenop de subsidie voor dak -en zoldervloerisolatie (in 2021 is dat nog steeds 4 euro per vierkante meter), dus je ontvangt in totaal 12 euro per vierkante meter voor de combinatie dakisolatie én het verwijderen van je asbestdak.

Asbesthoudende dak- of gevelbekleding (laten) verwijderen zonder het aanbrengen van isolatie? Ook dan kan je van een ondersteuning van de OVAM genieten.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aanspraak te maken op deze premie?

Je hebt recht op deze premie wanneer je aan onderstaande voorwaarden voldoet::

 • je de werken laat uitvoeren door een professionele aannemer. Jouw aannemer moet werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM;
 • het verwijderen van het asbestdak (of gevel) én het isoleren gebeurt binnen de 12 maanden;
 • de factuur volgende zaken bevat: datum van uitvoering, totale oppervlakte, de totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal.

Er is, in tegenstelling tot heel wat andere premies, geen maximum inkomensgrens,om aanspraak te maken op een subsidie.

Lees voor de zekerheid even de algemene voorwaarden van Fluvius (helemaal onderaan deze pagina)

Bieden de steden/gemeenten premies voor asbestverwijdering?

Ons is bekend dat verschillende gemeenten/steden volgende ondersteuning bieden:

 • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
 • aanbieden van verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen
 • een groepsaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis
 • een groepsaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.
 • doe het zelf pakketten wanneer je zelf asbest verwijdert

Of er in jouw gemeente momenteel een project i.s.m. de OVAM loopt, kan je opzoeken op de subsidiepagina

Wil je graag jouw asbestdak laten verwijderen, hoeveel het kost en weten hoeveel premie je kan krijgen?  Vraag dan gratis advies aan een erkende asbestverwijderaar via onze contactpagina.

Voor inwoners van de Stad Antwerpen is er een extra subsidie voor het verwijderen van asbest rond buizen en in vloerbekleding. Lees er alles over in ons blogbericht rond deze premie. 

asbest premie Antwerpen

Premie en subsidie voor verwijderen van asbest voor land-en tuinbouwbedrijven:

Sinds eind september 2021 kunnen land- en tuinbouwers met een landbouwnummer hun daken asbestveilig laten maken via het sectorprotocol voor land- en tuinbouwers

Zij kunnen een subsidie aanvragen voor de renovatie van een asbestdak (stallen, hangars, magazijnen) via het het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van magazijnen, hangars en (dieren)stallen met asbestdaken. Alles in samenwerking met de OVAM.

De voorziene premiepot van 1.5 miljoen euro, werd om asbest versneld te verwijderen, door de Vlaamse Regering recent verdubbeld tot 3 miljoen euro. Dit dankzij het relanceplan, dat ook wel “Vlaamse Veerkracht” genoemd wordt. 

Voorwaarden en bedragen van de premies/subsidies voor tuin -en landbouwbedrijven:

 • De afbraakwerken en afvoerkosten van het asbest, komen niet in aanmerking voor een subsidie, wel de nieuwe dakbedekking.
 • De aanvrager moet een landbouwnummer, ondernemingsnummer en een exploitatienummer hebben (nummer dat u als  landbouwer kreeg via het  Departement Landbouw & Visserij). Bij de aanvraag moet de landbouwer ook aan van welk perceel het dak verwijderd zal worden en waar de inzamelaar de container moet plaatsen.
 • Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkende asbestverwijderaar is verplicht
 • Het Vlaams investeringsfonds betaalt tot maximaal 30% van de gemaakte kosten terug.

Wat komt niet in aanmerking? Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten.

Met het sectorprotocol willen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en de sectororganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en het Vlaams Agrarisch Centrum (VAC), inzetten op de versnelde verwijdering van asbestdaken in de land-en tuinbouwsector, waar nog heel veel asbest aanwezig is. 

Ongeveer 1/4e (of 25%) van alle asbestdaken in Vlaanderen behoort tot de tuin-en landbouwsector. Om die reden wil Demir de land -en tuinbouwers dan ook prioritair ondersteunen in de afbouw van asbest op hun stallen/magazijnen enz….

Sedert de start van het sectorprotocol (september 2021) hebben zich intussen 300 land -en tuinbouwers aangemeld bij de OVAM om hun daken asbestveilig te maken. Die zijn samen goed voor 261.000 m² aan verwijderde of te verwijderen asbestplaten. Dat komt neer met ongeveer 5.200 ton asbestcement. Het toont aan dat de landbouwsector zich ervan bewust is dat verouderde asbestdaken een gevaar inhouden voor de gezondheid, milieu en omgeving.

Samen met de asbestsanering, zorgt een nieuwe dak ook nog eens voor verlaagde energiefactuur voor de landbouwers (ondermeer dankzij isolatie). Positief effect is dat dit op haar beurt zorgt voor extra tewerkstelling in de bouwsector én voor het verminderen van de CO2 uitstoot.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Aan de hand van het aantal vierkante meter dakoppervlakte, kan de OVAM uitrekenen hoeveel containers de erkende asbestinzamelaar moet leveren. De OVAM selecteert de inzamelaars op basis van strenge kwaliteitscriteria. Ze moeten nl een asbestveilige ophaling garanderen. De inzamelaar zal de gevulde containers van op de aangegeven locatie afvoeren voor verdere verwerking. Er kan beroep gedaan worden op dit sectorprotocol tot 10 jaar na pensionering, dus ook land -en tuinbouwers op pensioen maken nog aanspraak op de ondersteuning.

De Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, OVAM en Vlaams Agrarisch centrum verbinden er zich gezamenlijk toe, om de land -en tuinbouwers de nodige informatie te bieden over hoe zij hun asbest dak op een asbestveilige wijze kunnen (laten) verwijderen. Zo kunnen ze de nodige voorzorgen nemen om zichzelf en hun omgeving te beschermen voor eventuele blootstellingsrisico's aan asbest tijdens de werken.

Landbouwers kunnen een (dak)aannemer vinden via het Asbestcharter dat de OVAM samen met de bouwsector uitwerkte. Deze dakwerkers vinden asbestveilig werken belangrijk, beschikken over de nodige certificaten en onderschrijven dat fomeel via het door hen ondertekende charter. Hun uitvoerende werknemers zijn bovendien in het bezit van een geldig attest voor ‘eenvoudige handelingen’. Zo is de land- en tuinbouwer zeker dat deze werknemers weten hoe je veilig een asbestdak kan verwijderen.

Premie en subsidie voor verwijderen van asbest voor bedrijven (uitgezonderd landbouw), scholen en zorginstellingen:

Ook bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen een aangepaste premie krijgen om daken/gevels met asbest te laten verwijderen. Je kan hiervoor terecht op volgende websites:

 • Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Infoportaal ‘Ondernemen’ bieden een overzicht van alle subsidies voor ondernemingen, zoals investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
 • Scholen in Vlaanderen kunnen hun asbestinventaris laten financieren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM financiële ondersteuning.
 • Particulieren, inwoners, sport- en jeugdverenigingen en plaatselijke kmo’s kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die lokale besturen organiseren.

Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs hebben we een aparte pagina gemaakt rond de subsidies en premies voor scholen.

Welke financiële ondersteuning biedt de OVAM?

De OVAM kan gebouweigenaars gericht ondersteunen om het aanwezige asbest af te bouwen. Afhankelijk van haar jaarlijks beschikbare budget biedt de OVAM volgende ondersteuning. Hiermee wil zij een dynamiek van verwijderprojecten in Vlaanderen laten ontstaan.

 • Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris en de verwijdering van asbest laten financieren. Voor het gemeenschapsonderwijs bedraagt de tussenkomst 50% van de verwijderingskosten of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering.
 • De OVAM biedt lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwende projecten voor haar inwoners. Onder andere steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties en provincies komen in aanmerking. Je kan ook als projectdeelnemer (particulier, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen, KMO’s) ondersteuning genieten door deel te nemen aan een of meerdere asbestafbouwprojecten in je provincie, regio, stad of gemeente.

Hoeveel Vlaamse premies zijn beschikbaar er voor asbestverwijdering?

Om Vlaanderen zo snel mogelijk “asbestveilig” te maken (uiterlijk 2040), trekt de Vlaamse regering ongeveer 124 miljoen euro extra uit om asbest te verwijderen (ondermeer via het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Dat is 6x zo hoog als  het budget dat daar totnogtoe jaarlijks werd voor uitgetrokken,, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Van die 124 miljoen euro, gaat 84 miljoen euro naar een extra premie van 8 euro per vierkante meter voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien, asbest golfplaten en/of het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen.. Dus iemand die zijn dak isoleert én het asbestdak laat verwijderen, ontvangt 12 euro per vierkante meter.

Volgens de OVAM schuilt er in de Vlaamse woningen nog ongeveer 1 miljoen ton in meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. En dat zowel in de buitenmuren, leidingen en vooral in asbestdaken (golfplaten/asbestleien). Het gaat om ruim 2,7 miljoen woningen in Vlaanderen.

Om de doelstellingen in het asbestafbouw actieplan te halen tegen 2040, zouden er jaarlijks meer dan 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moeten wordenen dat is een enorme uitdaging.

Vaak worden gezinnen die hun dak willen na-isoleren geconfronteerd met bijvoorbeeld een onderdak van asbest, wat uiteraard een meerkost betekent, en juist daarom is een premie zo belangrijk.

Algemene voorwaarden Fluvius

Lees deze algemene voorwaarden even door om zeker te zijn dat u over alles documenten beschikt om de premie op te vragen. De meeste erkende asbestverwijderaars helpen u hier uiteraard bij.

 • De aannemer die het asbest verwijdert moet, op het moment van de uitvoering van de werken, over een geldig attest beschikken conform de bepalingen in de Codex ‘Welzijn op het werk’. 
 • De asbestverwijdering dient te gebeuren volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het 'Asbestcharter voor dakaannemers'. 
 • Het moet gaan over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien), onderdak of gevelbekleding (vb. leien). Verwijdering van asbest dat in andere toepassingen of gebouwdelen zat, geldt niet voor de premieverhoging (bv asbesthoudende buizen in of buiten schoorsteenkanalen).
 • De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1-1-2021 opgemaakt zijn. 
 • De volgende gegevens moeten vermeld zijn op de facturen of het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest: • 
  • de kostprijs van de asbestverwijdering
  • de oppervlakte in vierkante meter per type asbesthoudend materiaal dat werd afgevoerd 
  • voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober: de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid (voor aannemers met of zonder werknemers) of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD WASO (enkel voor aannemers met werknemers)
  • een verklaring dat: 
   • het asbest werd verwijderd van het dak, onderdak dan wel de buitengevel
   • de asbestverwijdering werd uitgevoerd door een persoon die, op het moment van de uitvoering van de werken, beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk
   • het asbest werd verwijderd volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of dat de aannemer lid is van het asbestcharter voor dakaannemers 
  • Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten met betrekking tot de asbestverwijdering: 
   • Een kopie van alle facturen met betrekking tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen. 
   • Een attest ingevuld door de aannemer die het asbest verwijderd heeft met informatie over de asbesthoudende materialen die verwijderd werden

 

Algemene voorwaarden ingeval van Asbestverwijdering bij dak- of zoldervloerisolatie:

Als er op het dak van de woning een zonneboiler of zonnepaneelinstallatie aanwezig is, dient er verplicht een bewijs meegestuurd te worden die dit kan aantonen. Is er geen zonneboiler of zonnepaneelinstallatie aanwezig, dient een analyse uitgevoerd te worden om na te gaan of het dak geschikt is voor de plaatsing van één of beide van deze toestellen. Dit kan je zelf via de Zonnekaart-applicatie op de website van Energiesparen (energiesparen.be/zonnekaart). De analyse kan je inzichten geven of zonne-energie een haalbare en rendabele investering kan zijn. Het resultaat van de analyse wordt in een rapport samengevat dat bij je aanvraag toegevoegd moet worden. Hoe je een PDF-bestand maakt van dit rapport kan je hier (https://www.energiesparen.be/zonnekaart/faq/ bestandstype) nalezen.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: