Asbest verwijderen: hoe? verplicht? wat zijn de kosten?

Wanneer is het verplicht om asbest te verwijderen?

De wetgeving vereist de verwijdering van asbest elke keer dat de werken de asbesthoudende toepassingen aanroeren of dreigen aan te roeren:

 • in het geval van gedeeltelijke of volledige afbraak (inclusief in het geval van een woning);
 • indien men een asbesthoudend materiaal niet intact kan houden tijdens de werken.

Asbest moet dan weggenomen worden voor de werken en verwijderd worden conform aan de milieuwetgeving.

 

Wie mag welk soort asbest verwijderen en vervoeren?

Toestand van de asbest Wie mag verwijderen? Wie mag asbest vervoeren naar

containerpark of vergunde inrichting?

Niet-hechtgebonden (los) asbest Erkende asbestverwijderaar (opent in nieuw venster) Erkende asbestverwijderaar (opent in nieuw venster)
Hechtgebonden

(vast) asbest

beschadigd

moeilijk te verwijderen

verweerd

Aannemer met opleidingsattest 'eenvoudige handelingen met asbest'

of

erkende asbestverwijderaar (opent in nieuw venster)

Geregistreerd vervoerder of inzamelaar (PDF bestand opent in nieuw venster)

of

erkende asbestverwijderaar (opent in nieuw venster)

in goede

staat

Zelf doen

of

aannemer met opleidingsattest 'eenvoudige handelingen met asbest'

U mag dit zelf naar het containerpark voeren als het containerpark in uw gemeente dit aanvaardt. Dat kan alleen voor een beperkte hoeveelheid hechtgebonden asbestafval van particulieren en moet altijd gescheiden zijn van ander bouwafval.

Aanvaardt uw containerpark geen asbestafval? Dan moet u een geregistreerd vervoerder of inzamelaar (PDF bestand opent in nieuw venster) contacteren om het asbestafval op te halen.

Neem voor meer informatie contact op met het containerpark van uw gemeente.

 

Het type asbest bepaalt of je het zelf mag verwijderen of niet:

 • Gebonden asbest
  • De technische term is hechtgebonden asbest.
  • Voorbeelden zijn golfplaten, asbestleien, buizen, vensterbanken ...
    
 • Niet-gebonden asbest
  • De technische term is niet-hechtgebonden asbest.
  • Voorbeelden zijn leidingisolatie, asbestvilt/lijm onder vloerbekleding, asbesttegels ...

Verwijderingstechnieken

De keuze van de toe te passen techniek hangt o.a. af van de toestand waarin het asbest zich bevindt en gebeurt in overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en met de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid.

Zowel de couveusezakmethode als de hermetische zone mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe erkende ondernemingen!!

Eenvoudige handeling

Hierbij moet vooral gedacht worden aan asbesthoudende golfplaten en harde hechtgebonden beplating.

Couveusezak methode

Deze methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten.

Voorwaarden voor het gebruik van couveuzezak-methode:

 • Totale diameter van de leiding inclusief isolatie is ten hoogste 60 cm.
 • Het gaat om een enkelvoudige leiding die makkelijk bereikbaar is.
 • De temperatuur van de leiding bedraagt intern en extern maximaal 30°C.
 • De isolatie is nauwelijks beschadigd of er zijn weinig vezels zichtbaar en kleine beschadigingen zijn van die aard dat ze door kleefband kunnen worden gedicht.
 • De isolatie is niet omgeven door een harde mantel.
 • De couveusezak moet zonder problemen rondom de leiding aangebracht kunnen worden.

Hermetische zone

Deze methode dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken.

De methode van de hermetische zone wordt toegepast in volgende gevallen:

 • hechtgebonden asbest (beschadigd) in binnentoepassing
 • asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, asbestcement in binnentoepassing voorzien van een bevestigingssysteem (schroeven, nagels, lijm)

Wat met de dakgoot en afdruipzone?

Dakgoot in afwachting van een nieuw dak

 Als het dak nog in goede staat is en u de verwijdering ervan wil uitstellen, zijn er een aantal zaken om mee rekening te houden. Allereerst gaat u na of er een (goed functionerende) dakgoot aanwezig is onder het asbestdak. Als dat het geval is neemt u de gepaste maatregelen bij het schoonmaken van deze dakgoot: bijvoorbeeld het bladafval eerst bevochtigen voor het te verwijderen en het slib traag doorspoelen (indien aangesloten op de rioleringen) of verwijderen (indien aangesloten op een regenwaterput). Indien uw dakgoot is aangesloten op een regenwaterput gebruikt u het regenwater best niet meer voor het besproeien van de (moes-)tuin en uw wasmachine. Voor het spoelen van toiletten vormt dit echter geen enkel risico. Wanneer u het asbestdak in een latere fase verwijdert laat u best ook uw regenwaterput reinigen door een gespecialiseerde firma.

 Als er géén dakgoot onder uw asbestdak hangt dan plaatst u er best zo spoedig mogelijk één in afwachting van de vervanging van het dak. Regenwater voert namelijk de losse asbestvezels mee en verspreidt deze in de afdruipzone onder uw dak. In die zone kan een verhoogd blootstellingsrisico bestaan door het opwaaien van de vezels. Bij een afdruipzone begroeid met gras of vegetatie is dit risico op opwaaien van de vezels kleiner. Toch is het belopen of bewerken van deze zone af te raden. Let hierbij ook op voor spelende kinderen in uw tuin. Voor de groenten uit uw moestuin of de eieren van uw kippen bestaat er geen risico, maar spoel de producten wel af voor ze te consumeren.

Saneren van de afdruipzone

Na het plaatsen van de dakgoot of na het vervangen van uw asbestdak (zonder dakgoot) kan u de afdruipzone best saneren om blootstellingsrisico’s in de toekomst te verkleinen. Dit doet u door de grond op de volgende manier te verwijderen: Bevochtig de grond vooraf en tijdens het ontgraven. Aangezien asbestvezels aan bodemmateriaal kleven is enkel de oppervlakkige toplaag van 5 tot 10 cm verontreinigd, tenzij u de verontreiniging dieper bracht door omwoelen, omspitten of ploegen van de grond. Graaf dus enkel de toplaag af en stop de grond in een daartoe voorziene zak of container. Voor het afvoeren van de verontreinigde grond neemt u contact op met een geregistreerde vervoerder of inzamelaar van asbesthoudend materiaal. Draag bij dit alles de gepaste beschermingsmiddelen zoals wegwerphandschoenen, een wegwerpoverall én een P3-mondmasker!

 Bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek worden alle potentiële verontreinigingsbronnen in kaart gebracht. Hieronder vallen ook bronnen die een asbestverontreiniging in de bodem kunnen veroorzaken. Indien een onverharde afdruipzone aanwezig (geweest) is op de onderzoekslocatie zal deze in het kader van het bodemonderzoek onderzocht worden. Er wordt een staal genomen van de toplaag van de afdruipzone door op verschillende plaatsen de bodem af te schrapen en te verzamelen. Het verzamelmonster wordt overgemaakt aan een erkend labo waar het onderzocht wordt op de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest fragmenten. Indien uit de laboratoriumresultaten blijkt dat sanering nodig is, kan dit uitgevoerd worden in het kader van het oriënterend bodemonderzoek. Bij de sanering wordt te werk gegaan volgens de hiervoor beschreven manier.

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: