Wat is het Asbestfonds?

Het Asbestfonds (AFA) werd opgericht in 2007 en maakt deel uit van het meer bekende Fonds voor de beroepsziekten (Fedris) en is een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ). Hier kunnen slachtoffers van onder andere asbestose (en ook mesothelioom) mogelijks een schadevergoeding krijgen, zonder naar een rechtbank te moeten gaan en zware juridische procedures te volgen. Ook nabestaanden van asbestslachtoffers kunnen bij het Asbestfonds mogelijks aanspraak maken op een  schadevergoeding. 

De kerntaken van het Asbestfonds zijn : 

 • werkgevers en verzekeringsondernemingen controleren op het naleven van de arbeidsongevallenwetgeving
 • slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen vergoeden
 • preventieve acties naar arbeidsongevallen en beroepsziekten opzetten

Hoeveel bedraagt de schadevergoeding?

Als slachtoffer van mesothelioom hebt u recht op een eenmalige vergoeding van 10.200 euro aangevuld met een maandelijks forfaitair bedrag van 1865,10 euro. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van mesothelioom recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 37.302 euro, voor de ex-partner 18.651 euro en voor de kinderen 31.085 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1020 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten. 

Als slachtoffer van asbestose, bilaterale pleurale verdikkingen, long- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest hebt u recht op een maandelijkse rente van 18,65 euro per procent erkende lichamelijke ongeschiktheid. Dit percentage zal bepaald worden door de arts van het Asbestfonds. Deze vergoeding wordt met de helft verminderd indien voor dezelfde ziekte een andere vergoeding wordt ontvangen in het kader van de regeling voor beroepsziekten. U heeft ook recht op vergoeding van de kosten voor gezondheidszorg als deze niet door Fedris zijn toegekend in het kader van de regeling voor beroepsziekten.

​Bij overlijden hebben bepaalde nabestaanden van slachtoffers van één van deze ziekten recht op een eenmalige vergoeding. Voor de partner bedraagt deze 18.651 euro, voor de ex-partner 9325,50 euro en voor de kinderen 15.542,50 euro. Bovendien heeft degene die de begrafeniskosten heeft betaald, recht op een forfaitaire vergoeding van 1020 euro, op voorwaarde dat Fedris geen gelijkaardige tussenkomst verleent in het kader van de regeling voor beroepsziekten (bedragen van toepassing bij overlijden vanaf 1 maart 2020).

​Wanneer een positieve beslissing genomen wordt, ontvangt het slachtoffer/de nabestaande een bankrekeningformulier voor de uitbetaling.

De maandelijkse vergoeding wordt betaald op het einde van de maand waarop de vergoeding betrekking heeft. De eerste maandelijkse vergoeding zal samen met de achterstallige bedragen worden uitbetaald op het einde van de maand volgend op de beslissing.

​Deze vergoedingen zijn belastingsvrij, dus niet onderworpen aan de personenbelasting, vrijgesteld van sociale bijdragen en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Het Asbestfonds heeft recent in 1 jaar tijd 16,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en hun nabestaanden. Ongeveer 11,1 miljoen euro ging rechtstreeks naar de slachtoffers, terwijl hun eventuele nabestaanden 5,3 miljoen euro kregen.

De grote meerderheid van alle slachtoffers woont in Vlaanderen (2.352), gevolgd door Wallonië (1125), Brussel (130) en het buitenland (45).

Voorwaarden schadevergoeding Asbest

Slachtoffers hebben tijd  tot vijf jaar nadat een ziekte is vastgesteld, om een vergoeding te vragen. Een voorwaarde is dat je ofwel een vergoeding vraagt aan het Asbestfonds, ofwel daag je het betrokken bedrijf, als je kan bewijzen dat zij verantwoordelijk is voor de geleden schade, voor de rechtbank. Eens je een vergoeding aanvraagt bij het Asbestfonds, zie je echter formeel af van je recht om het betrokken bedrijf aan te klagen. 

Je moet wel kunnen aantonen dat de blootstelling aan asbest in België is gebeurd

Een nieuwe wet die in juni 2019 werd gepubliceerd in het Staatsblad, voorziet een aantal nieuwe maatregelen om de vergoeding en begeleiding van slachtoffers van asbest te verbeteren.

Deze maatregelen omvatten onder andere een eenmalige en bijkomende tegemoetkoming voor slachtoffers getroffen door mesothelioom, een vergoeding vanaf de datum van de diagnose voor alle slachtoffers en een tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Anderzijds werden twee ziekten toegevoegd aan de lijst van reeds door het Asbestfonds erkende ziekten: strottenhoofdkanker en longkanker veroorzaakt door asbest..

Sinds juni 2019, kunnen mensen (werknemers uit de privésector, zelfstandigen, omgevingsslachtoffers…) die het vermoeden hebben te lijden aan strottenhoofdkanker of longkanker veroorzaakt door asbest, een vergoedingsaanvraag kunnen indienen bij het Asbestfonds

Hoe een schadevergoeding aanvragen?

Schadevergoeding aanvragen als slachtoffer 

Om een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen als slachtoffer van asbest, moet je enkele documenten invullen en opsturen naar het Asbestfonds.

Download hier het aanvraagformulier slachtoffer (AFA 01 N) en het formulier medisch getuigschrift (AFA 02 N).

 • Het aanvraagformulier vult u zelf in. Als u weet, of een vermoeden hebt, waar en wanneer u met asbest in contact kwam, omschrijf dit dan zo nauwkeurig mogelijk.
 • Het medisch getuigschrift vult uw behandelend arts in. De gevraagde medische stukken worden bijgevoegd.

Stuur deze documenten samen of afzonderlijk naar volgend adres: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel (zie hieronder)

Het is mogelijk dat u door uw ziekte hulp nodig heeft bij de activiteiten van het dagelijks leven (u verplaatsen, uw maaltijden bereiden of gebruiken, u wassen, u kleden, uw woning onderhouden, uw boodschappen doen…).

Schadevergoeding aanvragen als nabestaande:

Bent u echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner, ex-partner of kind met nog recht op kinderbijslag van een slachtoffer met een door het Asbestfonds erkende asbestziekte?  Dan kan u na het overlijden van het slachtoffer een aanvraag indienen bij het Asbestfonds.

Download hier het aanvraagformulier schadeloosstelling bij overlijden (AFA 03 N)

 • Deel 1 moet u zelf invullen, dateren en ondertekenen.
 • Deel 2 moet u laten invullen, dateren en ondertekenen door de arts die het overlijden heeft vastgesteld of die de gezondheidstoestand heeft opgevolgd.

Het Asbestfonds stuurt u dit document automatisch toe indien de getroffene reeds een vergoeding ontving, en als uw gegevens bij ons bekend zijn. Stuur in dit geval, binnen de maand, het ingevulde formulier terug naar het Asbestfonds. 

Als het slachtoffer bij leven geen aanvraag bij het Asbestfonds had ingediend, beschikt u als rechthebbende over een termijn van zes maanden vanaf het overlijden van de getroffene om deze aanvraag in te dienen.

Stuur de laatste medische verslagen met betrekking tot de gezondheidstoestand van de overleden persoon samen met het formulier AFA 03 N naar volgend adres: Asbestfonds - Sterrenkundelaan 1 -1210 Brussel.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Zodra alle documenten ontvangen zijn, controleren de dossierbeheerders van de toekenningsdiensten van Fedris of alle nodige informatie aanwezig is. U ontvangt een brief met de contactgegevens van uw dossierbeheerder en indien nodig bevragen we u of uw arts voor bijkomende inlichtingen.

De verwerking van uw dossier omvat de volgende stappen:

 • Uw dossierbeheerder verzamelt extra gegevens over uw beroepsloopbaan. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan uw asbestziekte immers ook als een beroepsziekte erkend worden. Daarom wordt een aanvraag tot erkenning altijd onderzocht in het kader van het Asbestfonds, maar ook in het kader van het beroepsziektenstelsel. In het geval dat u ook een vergoeding kunt krijgen in het kader van het beroepsziektenstelsel, zal Fedris u automatisch een beslissing meedelen.
 • Een ingenieur van de dienst Risico-onderzoek controleert of er voldoende aanwijzingen zijn dat de blootstelling aan asbest in België heeft plaatsgevonden. Indien nog, is het mogelijk dat zij rechtstreeks contact met u opnemen.
 • Het medische team onderzoekt of u, of de overledene, aangetast bent/was door de ziekte waarvoor schadeloosstelling wordt aangevraagd.

  • Om de diagnose van mesothelioom te bevestigen doet het Asbestfonds/Fedris een beroep op de deskundigheid van de Mesothelioomcommissie, bestaande uit anatoompathologen uit alle Belgische universiteiten.
  • Als u een aanvraag indient voor een andere asbestziekte is het mogelijk dat u een medisch onderzoek moet ondergaan in ons gebouw in Brussel. U wordt in dat geval ruim op voorhand schriftelijk verwittigd.

​Op basis van al deze verzamelde elementen neemt het Asbestfonds een gemotiveerde beslissing, die u per aangetekend schrijven zult ontvangen.

Wij doen al het mogelijke om u het resultaat van het onderzoek van de aanvraag snel mee te delen, maar hou er rekening mee dat de beoogde termijn (vier maanden na ontvangst van de volledige aanvraag) soms overschreden wordt, vooral wanneer we afhankelijk zijn van externe informatie.

 

Contactgegevens Asbestfonds (AFA)

Asbestfonds

Sterrenkundelaan 1 - 1210 Brussel

Algemene vragen over asbest:

info.afa@fedris.be

+32 2 272 20 70

Vragen over een vergoedingsdossier:

afa.nl@fedris.be

+32 2 272 23 30

Contact pers:

communication@fedris.be

+32 02 272 21 20

Website: https://www.asbestfonds.be

Het asbestfonds is in de tijd ook geëvolueerd.

In 2007 werd het Asbestfonds opgericht (vergoeding van mesothelioom, asbestose,   bilaterale diffuse pleuraverdikkingen)​​

Vergoeding van gezondheidszorg en tussenkomst  voor bijstand van een ander persoon vanaf 2014 en in 2017 beschikt het fonds ook over een preventieopdracht.

Sinds 2019 worden ook longkanker en larynxkanker, veroorzaakt door asbest, vergoedt. 

Het asbestfonds wordt gefinancierd door de Staat, bijdragen uit de sociale zekerheid van de zelfstandigen en werkgevers en daarnaast via schenkingen en legaten.

Verschillen tussen Asbestfonds en beroepsziektenregeling

Fedris keert vergoedingen uit aan asbestslachtoffers in het kader van het Asbestfonds, maar ook in het kader van de beroepsziektenregeling (sociale zekerheid van de werknemers). De vergoedingen zijn echter niet identiek en kunnen geheel of gedeeltelijk gecumuleerd worden. Een erkenningsaanvraag wordt altijd in beide stelsels onderzocht.

In het kader van de beroepsziektenregeling vergoedt Fedris enkel werknemers uit de privésector en de sector van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten die beroepshalve zijn blootgesteld aan asbest. Het Asbestfonds vergoedt alle asbestslachtoffers die in België zijn blootgesteld: werknemers uit de privésector, zelfstandigen, ambtenaren en omgevingsslachtoffers.

In beide stelsels worden volgende ziekten vergoed: mesothelioom, asbestose, bilaterale diffuse pleuraverdikkingen en strottenhoofd- of longkanker veroorzaakt door asbest. Daarbij komend worden pleurale plaques vergoed in het beroepsziektenstelsel wanneer ze een restrictieve longfunctiestoornis veroorzaken.

In geval van overlijden worden bepaalde nabestaanden ook vergoed. In het kader van het Asbestfonds ontvangen ze een eenmalig kapitaal, terwijl ze in het beroepsziektenstelsel een jaarlijkse vergoeding ontvangen.

Vereniging asbestslachtoffers België

Vereniging van Asbestslachtoffers in België (ABEVA - België)

Talrijke asbestslachtoffers zwijgen of zijn zich zelfs niet bewust van de oorzaak van hun ziekte. ABEVA streeft naar de officiële erkenning van de reële situatie en de ernst van de gezondheidsschade veroorzaakt door asbest en naar een correcte opsporing van alle asbestslachtoffers.

De hulp die de vereniging aan de slachtoffers verleent kan verschillende vormen aannemen:

 • oriënteren in de administratieve of andere stappen nodig om schadeloosstelling te verkrijgen;
 • lijst van de mogelijke middelen: advocaten, artsen, experts, …;
 • uitwisseling van ervaringen tussen slachtoffers, solidariteitsverbanden creëren, …;
 • permanente informatie verspreiden over haar acties, de resultaten van haar stappen en van die van alle slachtoffers om aldus hun rechten te doen gelden.

De Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers werd opgericht in 2000 en is dus meer dan 20 jaar oud. We willen van de gelegenheid gebruik maken om de balans op te maken van wat we bereikt hebben ten behoeve van de asbestslachtoffers, o.a. deSchadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers. Maar we willen ook de talrijke problemen aankaarten, die - ondanks het verbod van de productie van asbest eind jaren negentig - worden veroorzaakt door de diverse toepassingen van het asbest dat nog aanwezig is in onze omgeving. We willen het ook hebben over de uitdagingen die daaruit voortvloeien en over
de antwoorden van de overheid en van andere sectoren.

Meer info op de website van Abvea

C/o Kanker Fonds
Leuvensesteenweg, 479

1030 Brussel
Belgique
abeva.be@gmail.com

Abeva logo

 

  Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij trachten ernaar zo snel mogelijk al uw vragen te beantwoorden.

  Naam:
  Email adres:
  Telefoonnummer:
  Postcode en gemeente:
  Type pand:

  Type asbest:

  Bericht: