Overzicht premies, subsidies en voorwaarden AGION

Sedert 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering en de OVAM premies en/of financiële ondersteuning voor het verwijderen van asbest uit scholen. Hieronder zetten we meer bepaald de voorwaarden voor het agentschap infrastructuur scholen (AGION) in de picture

AGION – gesubsidieerd onderwijs

 • Van de resterende 50% van de kosten voor risicobeheersmaatregelen of kosten verwijdering draagt AGION: 60% (secundair onderwijs) of 70% (basisonderwijs) afhankelijk van het onderwijsniveau (cfr. bestaande subsidievoorwaarden en procedures bij het AGION).
 • Voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs kunnen de opgelijste voorstellen en in te zetten middelen toegepast worden op de standaardprocedure die AGION hanteert in de dossierbehandeling van OGO-dossiers.
 • Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen de opgelijste voorstellen en in te zetten middelen toegepast worden op de standaard- en uitzonderingsprocedure die AGION hanteert in de dossierbehandeling van VGO dossiers.

 • Het mag enkel gaan om werken aan gebouwen waarvoor nog geen principieel akkoord was gegeven door AGION.

De voorziene financiële tussenkomst van AGION

 • Heeft enkel betrekking op opdrachten van werken en niet op diensten. Voor dit laatste (diensten) voorziet AGION reeds een forfait van 10% voor algemene onkosten. De kostprijzen worden telkens inclusief BTW gesubsidieerd.
 • Kan betrekking hebben op de heraanleg van verwijderde asbestmaterialen door gelijkwaardige materialen binnen de bestaande subsidievoorwaarden en -procedures.

Inrichtende macht

 • Voor het noch door de OVAM, noch door AGION gesubsidieerde deel.

Hoe verloopt het dossier?

 • De school/inrichtende macht moet zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.
 • Opmaak van actualisatie of verfijning asbest door een asbestdeskundige; de inventaris wordt aan de school bezorgd en wordt intern best door directie en preventiedienst grondig doorgenomen. Belangrijk is dat u bij het plaatsbezoek van de asbestdeskundige volgende documenten beschikbaar stelt:

  • (ver)bouwplannen en eventuele fiches van de gebruikte materialen.
 • Indien er asbest dient verwijderd te worden, de bevoegde persoon het werk niet mag uitvoeren en u gebruik wenst te maken van een aannemer binnen de OVAM contracten om de asbestverwijdering te laten uitvoeren, neemt de aannemer met u contact op. Belangrijk is dat u dan weet:

  • Welke asbesthoudende zaken u eerst wil laten verwijderen;
  • Welke asbestverwijderingen eventueel gecombineerd worden met al geplande renovatiewerken.
 • De aannemer komt ter plaatse voor de opmaak van een offerte; hij bezorgt de offerte zowel aan u als aan de OVAM.
 • Bij akkoord bezorgt u de offerte, het voorstel van toewijzing en het aanvraagformulier naargelang de onderwijsvorm - te vinden op https://www.agion.be/nieuwbouw-verbouwingswerken - aan AGION via rf@agion.be. Meer informatie over de te volgen procedure vindt u op https://www.agion.be/aanvraagdossier.

Pas na toewijzing en schriftelijk akkoord van AGION wordt de offerte door de inrichtende macht toegezegd aan de aannemer (bezorg dit akkoord ook aan de OVAM via asbestscholen@ovam.be). De werken kunnen samen lopen met een al lopend en bij AGION ingediend dossier. De werken kunnen ook opgesplitst worden in verschillende fases en verspreid worden over verschillende jaren.

 • Vervolgens worden in overleg met de inrichtende macht de werken ingepland.
 • Na uitvoering van de werken ontvangt u van de OVAM nog een document om de voorlopige oplevering te laten plaatsvinden.
 • Nadien start de facturatie.

  • De aannemer stuurt de totaalfactuur naar de OVAM;
  • De OVAM betaalt de factuur en stuurt de restfactuur (na aftrek van de subsidies) naar de inrichtende macht;
  • Deze kan dan op haar beurt de factuur overmaken aan AGION (rf@agion.be) die de afgesproken subsidie voor haar rekening neemt;
  • De inrichtende macht kan opteren om de betaling van het restbedrag te spreiden over 2 kalenderjaren (afspraak te maken met OVAM voor start van de werken).

Kan ik ook werken met een eigen aannemer en kom ik dan in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Ja, u kan werken met een eigen aannemer. U draagt dan zelf de verantwoordelijkheid over de gunning van de aannemer en u dient zelf na te gaan of hij de nodige kwaliteitsvereisten heeft en marktconforme prijzen aanbiedt.

Als u kiest om zelf een aannemer aan te stellen, kan de OVAM de subsidie voor uw school pas reserveren als u bij de aanmelding het offertebedrag en de start- en einddatum van de werken doorgeeft. Doet u dat niet 2 maanden voor de start van de werken, dan voorziet de OVAM geen budget voor uw school.

Hebt u deze informatie nog niet, dan wacht u best met aanmelden tot u alle gegevens heeft. Wijzigt de datum van uitvoering van de werken of het offertebedrag, laat dat dan ook weten via asbestscholen.fin@ovam.be. De subsidie blijft gegarandeerd mits er voldoende budget is.

Bezorg de OVAM wel via mail het meldingsformulier van de aannemer aan het FOD WASO met betrekking tot de start van de asbestverwijderingswerken. Zo kan de OVAM steekproefsgewijs de kwaliteit van het uitgevoerde werk opvolgen en de school ondersteunen in het geval er zich een probleem voordoet.

Na uitvoering van de werken dient u de factuur van de aannemer (met aparte post ‘asbestontmanteling’) in bij de OVAM. De OVAM zal het subsidieringspercentage voor de asbestontmantelingskosten terugstorten. De OVAM voorziet ook in een verlaagd tarief van ophaling van asbestcement door het lokaal bestuur. Informeer u hierover vooraf bij de afvalintercommunale, stad of gemeente. De aannemer dient het asbestafval dus niet zelf af te voeren en te factureren.