Overzicht premies, subsidies en voorwaarden voor scholen

Sedert 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering en de OVAM premies en/of financiële ondersteuning voor het verwijderen van asbest uit scholen. Hieronder zetten we meer bepaald de voorwaarden voor het Gemeenschapsonderwijs in de verf.

Wat betekent dit voor mijn scholengroep?

 • Verdeeld over de verschillende scholengroepen wordt technisch personeel aangeduid dat op kosten van de OVAM een opleiding eenvoudige handelingen kan volgen, waardoor zij zelf asbesthoudende zaken veilig kunnen verwijderen.

 • U kunt voor wat betreft de asbestverwijdering, gebruik maken van raamcontracten die de OVAM met aannemers heeft afgesloten. Hierdoor moet u zelf niet op zoek gaan naar de juiste aannemer met de juiste kwaliteitsgaranties.

 • U kunt genieten van een serieuze financiële ondersteuning vanuit de OVAM. De Vlaamse Regering maakte in 2017 hiervoor reeds 7,5 miljoen euro middelen vrij. De OVAM prefinanciert bij werken via de raamcontracten, de kosten voor de asbestverwijdering en verhaalt het niet-gesubsidiëerde deel nadien op de school. Voor de heraanleg staan de aannemers aangesteld door de OVAM niet in.  Hiervoor onderneemt u zelf de verdere nodige stappen.

 • Vanuit de OVAM wordt er ook voorzien in een verlaagd tarief voor ophaling van asbestcement. Het lokaal bestuur organiseert en verwijdert met hetzij eigen personeel, hetzij een aannemer. Informeer u hierover vooraf bij de afvalintercommunale, duurzaamheidscentrum, stad of gemeente of provincie.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Elke school/scholengroep die asbest bezit en wenst te verwijderen komt in aanmerking. Het enige wat de school/scholengroep moet doen is zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

De OVAM brangt u vervolgens in contact met de juiste personen.

Financiële ondersteuning

De OVAM biedt u een tussenkomst van 50% van de verwijderingskosten of de risicobeheersmaatregelen in afwachting van verwijdering.

Hoe verloopt het dossier?

 


 • (ver)bouwplannen en eventuele fiches van gebruikte materialen.

 • Indien asbest moet verwijderd worden, het technisch personeel het werk niet mag uitvoeren en u gebruik wenst te maken van een aannemer binnen de OVAM contracten, neemt de aannemer met u contact op. Belangrijk is dat u weet:


  • Welke asbesthoudende zaken u eerst wil laten verwijderen;
  • Welke asbestverwijderingen eventueel gecombineerd worden met al geplande renovatiewerken.
 • De aannemer komt ter plaatse voor de opmaak van een offerte. Hij bezorgt de offerte aan u en aan de OVAM.
 • Bij akkoord bezorgt u de ondertekende offerte aan de aannemer en aan de OVAM (asbestscholen@ovam.be ). De werken kunnen samenlopen met een al lopend, en bij GO! ingediend dossier, en gecombineerd worden, of voorafgaan aan sloopwerken. De werken kunnen ook opgesplitst worden in verschillende fases en verspreid worden over verschillende jaren.
 • De werken worden in overleg met de scholengroep ingepland.

 • Na uitvoering van de werken ontvangt u van de OVAM een document om de voorlopige oplevering te laten plaatsvinden.
 • Nadien wordt de OVAM gefactureerd. De OVAM prefinanciert de werken en bezorgt een factuur, verminderd met het door haar gesubsidieerd bedrag aan de scholengroep.  

Kan ik ook werken met een eigen aannemer en kom ik dan in aanmerking voor financiële ondersteuning

Ja, u kan werken met een eigen aannemer. U draagt dan zelf de verantwoordelijkheid over de gunning en opvolging van de aannemer, en u gaat zelf na of de aannemer de nodige kwaliteitsvereisten heeft en marktconforme prijzen aanbiedt.

Als u kiest om zelf een aannemer aan te stellen, kan de OVAM de subsidie voor uw school pas reserveren als u bij de aanmelding het offertebedrag en de start- en einddatum van de werken doorgeeft. Doet u dat niet 2 maanden voor de start van de werken, dan voorziet de OVAM geen budget voor uw school.

Hebt u deze informatie nog niet, dan wacht u best met aanmelden tot u alle gegevens heeft. Wijzigt de datum van uitvoering van de werken of het offertebedrag, laat dat dan ook weten via asbestscholen.fin@ovam.be. De subsidie blijft gegarandeerd mits er voldoende budget is.

Bezorg de OVAM via e-mail het meldingsformulier van de aannemer aan het FOD WASO met betrekking tot de start van de asbestverwijderingswerken. Zo kan de OVAM steekproefsgewijs de kwaliteit van het uitgevoerde werk opvolgen en de school ondersteunen in het geval er zich een probleem voordoet.

Na uitvoering van de werken dient u de factuur van de aannemer (met aparte post ‘asbestontmanteling’) in bij de OVAM via asbestscholen@ovam.be. De OVAM bezorgt u vervolgens een document waarop u de nodige gegevens met betrekking tot terugbetaling vermeldt. Voor de asbestontmantelingskosten zal het subsidieringspercentage vanuit de OVAM worden teruggestort. De OVAM voorziet ook in een verlaagd tarief van ophaling van asbestcement door het lokaal bestuur. Informeer u hierover vooraf bij de afvalintercommunale, stad of gemeente. De aannemer dient het asbestafval dus niet zelf af te voeren en te factureren.

Wat betekent dit voor ons als school?
 • Verdeeld over de verschillende inrichtende machten worden bevoegde personen aangeduid die de komende maanden een opleiding eenvoudige handelingen volgen, waardoor zij zelf asbesthoudende zaken veilig kunnen verwijderen.

 • U kunt gebruik maken van raamcontracten die de OVAM met aannemers heeft afgesloten. Hierdoor moet u zelf niet op zoek gaan naar de juiste aannemer met de juiste kwaliteit.

 • De OVAM kan een serieuze financiële ondersteuning bieden. De Vlaamse Regering maakte in 2017 hiervoor reeds 7,5 miljoen euro middelen vrij. De OVAM prefinanciert bij werken via de raamcontracten, de kosten voor de asbestverwijdering en verhaalt het niet-gesubsidiëerde deel nadien op de school. Voor de heraanleg staan de aannemers aangesteld door de OVAM niet in.  Hiervoor onderneemt u zelf de verdere nodige stappen.

 • De OVAM voorziet in een verlaagd tarief voor ophaling van asbestcement.  Het lokaal bestuur organiseert en verwijdert met hetzij eigen personeel, hetzij een aannemer. Informeer u hierover vooraf bij de afvalintercommunale, duurzaamheidscentrum, stad of gemeente of provincie.

 

Wanneer kom ik in aanmerking?

Elke inrichtende macht behorend tot het gesubsidieerd onderwijs die asbest wenst te verwijderen komt in aanmerking. Het enige wat de school/inrichtende macht moet doen is zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Vanuit de OVAM brengen wij u vervolgens verder in contact met de juiste personen.